واحد سازمانی
مهدی صادقیان
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:صادقیان
سمت سازمانی :ناظرپروژه شماره تماس :